TH
×

แหล่งสะสมแรงบันดาลใจ

“ริมน้ำมีชุมชน มีวัฒนธรรมที่เราสนใจและเรียนรู้ได้ด้วย”

อาจารย์ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปินผู้มีความสนใจในศาสนากับปรัชญาอย่างลึกซึ้ง และมักถ่ายทอดความสนใจนี้ผ่านทางการวาดรูปเสมอ “เพราะภาพเป็นภาษาที่ง่าย ที่จะช่วยให้คนทั่วไปเข้าใจธรรมะ” อาจารย์ดอนให้เหตุผลไว้แบบนั้น 

“บางทีก็ใช้ลายเส้นง่ายๆ บางทีใช้สีน้ำมัน ต้องดูด้วยว่าเราจะนำเสนองานให้คนกลุ่มไหนดู ถ้าให้เข้าใจง่าย ก็เขียนการ์ตูน ให้การ์ตูนเล่าเรื่องตัวมันเอง เราต้องแปลงคำสอนที่เหมือนพระเทศน์ออกมาเป็นเรื่องราวที่ไม่สอน แต่ถ้าเป็นงานที่เนื้อหาเข้มข้นหน่อย ก็ถ่ายทอดเป็นงานจิตรกรรม ซึ่งต้องใช้เวลาในการพิจารณา”

นอกจากทำงานศิลปะแล้ว อาจารย์ศุภโชคยังเป็นอาจารย์พิเศษคณะจิตรกรรมฯ และคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรอีกด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีอิทธิพลต่อการทำงานต่างๆ ของอาจารย์ “ตั้งแต่ตอนเรียนแล้ว เราชอบนั่งเรือ ริมน้ำมีชุมชน มีวัฒนธรรมที่เราสนใจ ซึ่งเข้าไปดูได้ มีโบสถ์ มัสยิด วัด มีชุมชนที่มีเสน่ห์มาก แล้วก็มีความเชื่อกับวัฒนธรรมตามริมแม่น้ำให้เราเรียนรู้ด้วย” หรือจะพูดว่าแม่น้ำเจ้าพระยาคือแหล่งสะสมแรงบันดาลใจของอาจารย์ศุภโชคก็คงไม่ผิดนัก