EN
×

Board of directors

ณรงค์ เจียรวนนท์

ประธานกรรมการ

พาสินี ลิ่มอติบูลย์

ประธานกรรมการ

อำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์

กรรมการ

เกตุวลี นภาศัพท์

กรรมการ

ปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

กรรมการ

สุเวทย์ ธีรวชิรกุล

กรรมการ

ทิพาภรณ์ เจียรวนนท์

กรรมการ และ CEO

ชฎาทิพ จูตระกูล

กรรมการ และ CEO